FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Vedtægter for Frederiksborg Amts Historiske Samfund (FAHS)
§ 1 Foreningens navn er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund. Foreningen er en selvstændig privat forening, der har hjem- sted på formandens adresse. § 2 Foreningens formål er: - At arrangere medlemsaktiviteter af almen historisk interesse. - At styrke den lokalhistoriske interesse i Nordsjælland. - At virke for udbredelse af kendskabet til Nordsjællands historie. - At arbejde for udgivelse af en årbog. $ 3 Som medlemmer kan optages personer, institutioner og virksomheder, der kan tilslutte sig foreningens formål. Hver husstand, institution og virksomhed har én stemme på generalforsamlingen. § 4 Regnskabsåret følger kalenderåret. Medlemskontingent for det efterfølgende år fast-sættes på generalforsamlingen. Med- lemskabet ophæves ved udmeldelse, eller hvis kontingentet ikke er indbetalt inden udgangen af juni måned. Stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at kontingentet er betalt senest ved dennes start. Se § 7. § 5 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentbetalingen. § 6 Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Valg til bestyrelsen gælder for to år. I ulige år vælges mindst tre medlemmer og i lige år vælges mindst to medlemmer. Der tilstræbes en så bred geografisk repræsentation som muligt ved bestyrelsens sammensætning. Der kan vælges to suppleanter, som er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen udpeger af sin midte eller uden for sin midte en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningens regnskaber revideres af to revisorer, som hvert år vælges af generalforsamlingen. § 7 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned efter skriftlig indkaldelse med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer, med mindre bestyrelsen af særlige grunde måtte træffe anden bestemmelse om tidspunk- tet for generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, når det vedtages af bestyrelsen eller kræves skriftligt af mindst 25 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling holdes efter bestyrelsens bestemmelse inden for seks uger.  En ekstraordinær generalforsamling kan alene behandle og træffe beslutninger om den dagsorden, som fremgår af dens indkaldelse. § 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen forelægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Bestyrelsen forelægger det af revisorerne godkendte årsregnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af to revisorer. 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår. 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før gene- ralforsamlingen. Alle beslutninger, med undtagelse af de i § 9 og §10 nævnte, afgøres af generalforsamlingen med simpelt flertal af de til- stedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, hvilket underskrives af dirigent og referent. § 9 Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettige- de medlemmer, forudsat at ændringsforslag har været udsendt med mindst samme varsel som indkaldelsen til generalfor- samlingen. § 10 Beslutning om foreningens nedlæggelse kan ske på en med dette formål indkaldt generalforsamling. Af dagsordenen skal nedlæggelsen fremgå samt de konsekvenser, der vil være en følge af en nedlæggelse. For en nedlæggelse skal mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemme for. Der kan ikke stem- mes ved fuldmagt. Opnår forslaget ikke dette flertal, udskydes de øvrige dagsordenspunkter, og bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden. Her kan foreningens ophør besluttes med et flertal af de tilstedeværende stem- meberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Efter en sådan beslutning afgør denne generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen, hvem foreningens eventuelle kapi- tal, udstyr, beholdninger og andet af værdi skal tilfalde. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. april 2014.
OP
 Frederiksborg Amts Historiske Samfund:  Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her