FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Årbog 1927, 50 kr Tuxen, A. P.: Lorenz Tuxen 1618-1682. Ingemann, Søfren: Skove- ne i Hørsholm Sogn indtil 1851. Tholle, Johannes: Lands- byhaven. Rohde, I. T.: En Hornbæk Fiskers Optegnelser. Malmstrøm, J.: Den sidste Kroningsfest i Danmark. I alt: 182 sider
Årbog 1928, 50 kr. Weilbach, Fr.: Fredensborg Slot. I alt: 136 sider
Årbog 1929, 50 kr. Fabricius, Knud: Et storgods historie (Jægerpris). Thalbitzer, Victor: Hellebæk i ældre tider. Müller, Hakon, Ole Lund: Nogle skoleminder fra Helsingørs lærde skole i tiden 1826-1831. Qvistgaard: To kontrakter angående præsteenkepensionen. Weilbach, Fr.: Judicerhuset ved Frederiksborg Slot. en berigtigelse Mindeord over Jens Peter Jensen- Bjellekjær (1862-1928). I alt: 83 sider
Årbog 1930, 50 kr. Müller, Hakon: Stænder- deputerede fra Frederiks- borg amt 1834-1848 Ellekilde, Hans:Toves tryllering og kong Valde- mars vilde jagt. Uhrskov, Anders: Minde- ord over Kristian Kongstad, kunstmaler og bogtrykker (1867-1929). I alt: 214 sider.
Årbog 1932, 50 kr. Boberg, Inger Margrethe: Sagn og overleve-ring om oldtidshøjene i Frederiksborg Amt. Müller, Hakon:Lidt om Esrom sagn. Tholle, Johannes: Om haver og havedyrkning i byerne (Frederiksborg amt). Himmelstrup, Georg: Dannevirkevisens tone- digter. Qvistgaard, Erh.: Major Morten Berntsen Mauls og Dorothea Wilsters vielse i Tikøb præstegaard 1698. I alt: 118 side.
Årbog 1934, 50 kr. Weilbach, Fr.: Kronborgs restaurering og det gamle Krogen Slot. Gribsø, Erland: Frederiksborg Amts kirkeklokker. I alt: 124 sider.
Årbog 1935, 50 kr. Klem, Knud: Helsingørs færgelav især i begyndel- sen af det 19. århundrede. Tholle, Johannes: Flora og folketro især i Nordsjæl-land. I alt: 156 sider
Årbog 1941, 50 kr. Rosenberg, Holger: Geniet fra Nellerød. Ellekilde, Hans: Sommer i by i Nordsjælland. Bie, L.: Livet omkring Sten- holt Vandmølle i 1820'erne. Vieth-Jensen J. V.: Vandbyg- ningsarbejder ved Frederiks- borg. Rockstroh, K. C.: Kronborg fæstnings aflevering fra svenskerne 1660. Olsen, Gunnar: Da kvægsygen kom til Slange- rup. Lund-Madsen: Barnet, som blev døbt med øl. Smith, F.: En Marie Grubbe i det nittende år- hundrede fra Mols og Nordsjælland. I alt: 126 sider.
Årbog 1949, 50 kr. Kunwald, Georg: Nogle offer-fund fra nordsjællandske moser. Christensen, Charles: Nogle undersøgelser ved Nørre Herlev Kirke og dens romanske tårn. Lorenzen, Vilh.: Den nordsjæl-landske borg Langsøhus. Schepelern, H. D.: Et dødsbo-skifte i Hillerød på Frederik III's tid. Sundbo, Arne: Øvre Værebro Mølle. Paulsen, Jørgen: En nordsjællænders oplevelser i 1848. Meyling, Arne: Tikøb kommunes historiske sam-ling. I alt: 144 sider.
Årbog 1952, 50 kr. Cour, Vilh. la: Flynderborg. Stiesdal, Hans: Den gamle Værebro. Steenberg, Jan: Skibby Kirke. Garboe, Axel: Af Skibby sogns præstehistorie. Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Frederiksborg amt. Jørgensen, O.: Om skovarbejdernes organisati- onsforhold. I alt: 131 sider.
Årbog 1953, 50 kr. Cour, Vilh. la: Bastrup stenhus. Steenberg, Jan: Esbønderup Kirke. Pedersen, Ole Karup: Helsing- ørs handel på Christian IV's tid. Uhrskov, Anders: Fruebjerg-møderne. Mammen, Sigurd: Fenwickbre- vene. Uhrskov, Anders: Fra bogens verden. I alt: 143 sider
Årbog 1970, 50 kr. Topsøe-Jensen Torben: Vejenes udvikling i Frederiksborg Amt. Bernhardtsen, Torben. B.: Veksø Bro. Tønnesen, Allan: Hans van Paeschens grassatgang. Larsen, Georg: Fiskestader og fiskestadesten. I alt: 120 sider
Årbog 1974, 50 kr. Eller, Povl: Borgerne og bil- ledkunsten på Christian den Fjerdes tid. Uddrag af Helsingørs skifte- protokoller 1621-1660. I alt: 185 sider.
Årbog 1975, 50 kr. Topsøe-Jensen, Torben: Hørsholm. Bondesen, Peter: Johan Gott- fried Winckler, Frederiks- værks kobberstikker. Christensen, Peter V.: Den lille landbokommission og indførel-sen af arvefæste på krongodset i Nordsjælland. Jacobsen, Klaus Eusebius: Streiftog i et gammelt hus' historie. Lappen nr. 1 (Helsingør). Pedersen, Kenno: Helsingør Patent Ophalings- Bedding. I alt: 112 sider.
Årbog 1976, 50 kr. Ring, Henning: Helsingørs Råd- hus. I alt: 85 side
Årbog 1979, 50 kr. Sørensen, H. L.: Græse by og sogn. Sletten, Chr.: Funkevang - Funkemor. Sletten, Chr.: Fantasiens ø. Wandall, Svend: Det gamle hotels brand. Lindberg, Olaf: En maskinarbejders erindringer. Riff, Henrik: Om bjergelaget i Aalsgaard og en hel del andet. Spangbo, E. Chr.: Bydreng i Helsingør om- kring 1. verdenskrig. I alt: 105 sider.
Årbog 1980, 50 kr. Rønne, Karl: Hornbækfiskeren Lars Kuhlmanns beretninger 1880-1897. Jørgensen, Jørgen Anker: På be- søg hos den gamle træskomand. Jørgensen, Jørgen Anker: Bogtrykkerlærlingen, der aldrig blev bogtrykker. Christiansen, Bodil: Datidens kølerum eller om at ise. Ebbesen, Klaus: Et offerkar fra bronzealderen. Munck, Kirsten: "Knovn in Danish History as Skydehøjsgaarden". Hoff, Annette: Esrom klosters middelalderlige landsbyer i Gribskov og deres indvånere. Thrane, Henrik: En kortvarig episode i Hillerødegnens forhistorie. I alt: 77 sider.
Årbog 1981, 50 kr. På strejftog i gamle fotografier i fra Frederiksborg Amt. En bil- ledkavalkade gennem Frederiks-borg amt i begyndelsen af dette århundrede. I alt: 168 sider
Årbog 1982, 50 kr. Nielsen, Leif: Højskolerne i Frederiksborg amt. Thueslev, H.: Kalkgravningen i Terkelskov. Lampe, Jens: Kirketyven, der blev slave på Kronborg og urmager i Tikøb. Asmund, Find: Noget om foreningen "Frem" og dens forenings- og forsamlingshus i Snekkersten. Elkjær, G. V.: Om oprettelsen af de første skytteforeninger i Frederiksborg amt, samt deres betydning og senere udvikling indtil 1954. Ebbesen, Klaus: Stenaldergrave ved Sjælsø. I alt: 104 sider.
Årbog 1983, 50 kr. Hertig, Elisabeth: Barndom på Frederiksborg. Lampe, Jens: Ure og urmageri i Frederiksborg amt. Jørgensen, Karlo: En sag om hjemmebrænding på Jægers- prisegnen for 200 år siden. Dam, Poul: Magleaas Højskole. I alt: 93 sider.
Årbog 1984, 50 kr. Svennson, Esther: Et fattigbarn på privatskole (et uddrag af en større beretning). Thueslev, H.: Pantelånere i Hel- singør. Rønne, Karl: Komiteen for Horn- bæk Havn 1872- 1878. Bengtsen, Henrik A.: Omkring en gammel film fra Helsingør. Bengtsen, Henrik A.: Frk. Svedstrups private skole i Mørdrup. Nielsen, Jørgen: Nogle livserindringer. Poulsen, Hanne: Frederiksborg amts Museumsråd. I alt: 96 sider.
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
BEMÆRK! Alle priser er eksklusiv evt. forsendelse Bogsalg
Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund Tlf.: : + 47 52 84 08, email:
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
Sørensen, H.L.: Jægerspris Slot og Gods Rosted, H.C.: Hørsholm Sørensen, M.: Fredensborg i Chr. IX’s tid Rosted, H.C.: Gamle nordsjælland- ske industrier Paulsen, Jørgen: Om landboforhold og bondereformer i Nordsjælland Uhrskov, Anders: Dagligt liv på landet Terslin, H.C.: Fiskeriet Klem, Knud: Nordsjællandsk samfærdsel Uhrskov, Anders: Nordsjællandske sagn Jensen, L.C.: Træk af Nordsjællands skolevæsen gennem tiderne Uhrskov, Anders: Træk af det åndelige liv i Nordsjælland Gribsø, Erland: Fra Nordsjællands skove Larsen, M.: Tisvilde Hegn og nærmeste omegn Wesenberg-Lund, C.: Lidt om nordsjællandske søer Petersson, Vagn.: Nordsjællands plante- og dyreverden historisk belyst Jensen, L.C.: Lidt om Nordsjællands administrative inddeling gennem tiderne I alt: 391 sider
Årbog 1943, 50 kr.
Årbog 1955, 50 kr.
Nielsen, Karl K.: Fund af middelalderligt pottema- gerværksted i Farum Lil- levang Sørensen, H.L.: Dråby kirke. Nogle blade af dens historie Steenberg, Jan: Esrom Kloster som stutterigård Grove, Peter: Jens Peder- sen. En borger i Helsingør på Chr. IV’s tid Pedersen, Laurits: Helsingørs møller og møllere Thalbizer, Victor: Borgmester Bertel Biörnsen Amstrup, Niels: Den ældste tørlægning af Søborg sø Langdal Møller, Kr.: En dansk-engelsk kulturgesandt om Helsingør og Kronborg for 130 år siden Rosenkilde-Nielsen, J.: Posttyveriet i Rude skov 1845 I alt: 155 sider
Årbog 1957, 50 kr.
Larsen, A.P.: Naturfredning i Frederiksborg amt I alt: 155 sider
OP
OP
OP
OP
OP