Bogsalg 1986- 2010

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Årbog 1986, 20 kr. Skadhauge, Poul: En fodtur i Horns herred 1869. Poulsen, Kristian: Minder fra en fodtur i Horns herred i juli 1869. Zinklar, Finn: Pension Solhøj i Hornbæk. Larsen, Niels Christian: Niels Christian Lar-sen (Fløjte Niels) musiker og barber i Frede- rikssund. Henningsen, Henning: Kronborgs Fæstnings- værker. Vestergaard, Erik Buch: Mindeord over P. Chr. Nielsen (død 1986). I alt: 92 sider
Årbog 1991, 25 kr. Andersen, Inger: Mine år i Grønholt. Andersen, Laurits: Erindring om nogle af mine rødder. Jensen, Chr. Friis: "Mine scene" fra Frederiksborg Statsskole. Jensen, Emil Westi L.: Tidsbilleder fra en svun-den tid - hentet fra en større sammenhæng. Johansen, Peter Stendahl: Erindringer fra min barndom. Larsen, Johs.: Min tidligste barndom og ung- dom. Nielsen, Finn Elling: Vi flyttede til Teglgaards- lund. Nielsen, Holger: Besættelsen set fra en jern- banestation. Nielsen, Karen M.: En halvgammel sygeplejer- skes ungdomsminder. Nielsen, Mogens: Folkestrejken 1944 - set fra Hørsholm. Nielsen, Orla Boye: Cirkus, gøgl og marked i Helsingør fra 1915 til 1940. Reinhardt, Mogens Worm: Et kig ind i barn- dommens Eden. I alt: 108 sider.
Årbog 1992, 25 kr. Berthelsen, Jørgen G.: Da kand mand køre fra Kiøbenhaffn hen- at Chroneborgh ringere end i fire timer . Christian IV's konge-vej fra Hørsholm til Nyrup. Hess, Carsten: Kongernes Fær-gested - Jægerspris Færgegaard. Fransen, Søren: På vej til havs. Madsen, Lars Bjørn: Nordsjællandsk cyklisme i gamle dage. Plum, Ole-Chr. M., og Birger Wilcke: Hunde- stedbanen. I alt: 72 sider.
Årbog 1995, 25 kr. Madsen, Lars Bjørn: Land- stedet Eriksholm. Waagepetersen, Bent: Et hus i Espergærde og dets historie i 100 år. Pedersen, Kenno: Poul Korse (1938-1995). I alt: 64 sider.
Årbog 1999, 25 kr.  Flensborg, Jenny: Kalkmale- rierne i Sct. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster i Helsingør. Engberg, Niels: Hagerup vold- sted. I alt: 90 sider
Årbog 2000, 50 kr.  Bernichow, Steen: Træk af land- betjentens forhold i 1860'erne i Kronborg vestre Birk. Ulff-Møller, Kate: Murermeste-ren i Esrom. Meyer, Carsten: Farlige og for- budte skrifter i Helsingør. En episode fra Guld- bergtiden. Hansen, Hans: Skovholmgaard. Minder fra livet som forstander på et optagelseshjem. I alt: 88 sider
Årbog 2001, 50 kr. Vestergaard, Kim: Da Grib- skov blev krongods. I alt: 125 sider.
Årbog 2002, 50 kr.  Bengtsen, Henrik A.: En rød el- guitar med vib- rator. Musik og ungdomskultur i Nordsjælland 1960- 70. I alt: 347 sider.
Årbog 2003, 50 kr. Weesterbeck Dahl, Bjørn: 1600- tallets parforce- jagtveje i Nord- sjælland. Fogtmann, Marianne: Andels- eventyret Rytter- gården i Farum. Bohn, Anders: Kagekristen, Biffer og Lappe- dykkeren. Schacht Hansen, Lisbet: Et Wienerbarn i Hille-rød. Nielsen, Stig Colbjørn: En admiral tog toget til Slangerup. I alt: 115 sider.
Årbog 2004, 50 kr. Sterm, S.: Topographie over Frederiksborg Amt. I alt: 168 sider.
Årbog 2005, 120 kr. Baagøe, Jette: Kongernes jagt i Nordsjælland. Jønsson, Bente: Kongelig ar-kæologi. Frandsen, Søren: En konge- lig udflugt til Nakkehoved. Hein, Lisbet: Jens Christian Hostrup. Orth, Nils: Arkadien i Nordsjælland. Frandsen, Søren: Erindringsbilleder fra Nord- kysten. Folsach, Birgitte v.: Haveglæder i Nivå Asmussen, Marianne Wirenfeldt: Rungsted- lunds lyksaligheder. Madsen, Lars Bjørn: Dem med tennisbane og tromler, der peb. Kuhlmann, Lone: Sommerliv i Hornbæk. Hvass, Lone: Kikhavn og Vejby strand. Nielsen, Stig Colbjørn: Ud og se med bajere og champagne...: Skovholm, Birthe: Prins Valdemar og Prinsesse Maries Hvilehjem i Allerød. Nielsen, Stig Colbjørn: Naturparken mellem Farum og Slangerup. Visby, Rie Hultquist: Farum - badebyen mel-lem søerne. Kjær-Hansen, Rolf: Slangerup Gjæstgiver-gaard. Sigsgaard, Aviaja Julie: Wild West på Kulhuses sandede jorde. Rud, Anne Majken Snerup: Snekkersten - ver- dens navle. Sandholt, Peter: Landliggerliv i Hellebæk- Aalsgaarde. DGI Frederiksborg Amt: En idrætsdag på stranden. Bang, Hans Vilhelm: Det åbne filmstudie. Forfatteroplysninger, litteraturhenvisninger, kilder og noter. I alt: 149 sider.
Årbog 2007, 100 kr. 15 forfattere har i 20 artikler beskrevet for- skellige sider af amtets virksomhed således: •   Arkiv- og museumsleder i Egedal Kommune, Mag.art. Rolf Kjær-Hansen, har skrevet om den administrative inddeling i Frederiksborg Amt indtil 1970. •   Kontorchef i Uddannelse, Erhverv & Kultur, Henrik Christoffersen, redegør for Frederiksborg Amtskommunes våben og logo og sammen- sætningen af amtsrådene i perioden 1970-2006 samt giver erindringer og refleksioner efter 34 år i amtsrådets og undervisnings- og kulturudvalg-ets tjeneste. Endvidere har han skrevet om væ-sentlige politiske resultater i amtsrådets arbejde på uddannelses- og kulturområdet 1970-2006. •   Cand. mag. Kirsten Baunegaard skriver om Frederiksborg Amt og kommunalreformen i 1970. •   Sekretariatschef for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt, landinspektør Erling Rør-dam, har skrevet om kommunesammenlægnin-ger og byudviklingsudvalg. •   Ekspeditionssekretær Elisabeth Ingleby har skrevet om amtets "Overordnede". •   Formand for undervisnings- og kulturudvalget 1970-74 og 1978-82 Hans Vistesen har skrevet om Frederiksborg Amtsråd 1970-82 - erindringer. •   Cand.merc.aud. Hans Andersen MF for (V), medlem af Frederiksborg Amtsråd 1998-2006 og Helsingør Byråd fra 2006, har skrevet om politik i Frederiksborg Amtsråd 1970-2006 - forskelle og ligheder. •   Direktør for Uddannelse, Erhverv og Kultur, Frederiksborg Amt 1998-2007, cand.scient. i geografi Jan Magnussen har skrevet om Nordsjælland og planlægningen af metropolen samt nedlukningen af Frederiksborg Amt. •   Cand.polyt. Finn A. Olsen ansat 1967-2004 ved Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning, har skrevet: Erindringer fra 37 år i Teknik & Miljø. •   Biolog Sofia Mulla har skrevet om: "Mit yndlingssted i Frederiksborg Amt. •   Amtssocialdirektør i Frederiksborg Amt 1972 til pensionering i 1984 Cand.jur. Asger Milthers har skrevet om socialreformen og Frederiksborg Amt. •   Medlem af Frederiksborg Amtsråd (A) 1978-94, formand for Socialudvalget fra 1986-94, bibliotekar Inger Vestergaard, har skrevet særforsorgens udlægning. •   Fhv. sygehusdirektør Helsingør Sygehus (1966- 92) og Frederikssund Sygehus (1992-97) Villy Olsen har skrevet om sygehusvæsnet i Frederiksborg Amt. •   Medlem af Frederiksborg Amtsråd (1986-2006) og formand for sygehusudvalget 1990-94 Conny Dideriksen har skrevet om sygehuspolitik fra 1970- 2006. •   Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik Bjarni Øvlisen har skrevet: Erindringer fra en travl hverdag, samt Lægekredsforeningen for Frederiksborg Amt.
Årbog 2010, 250 kr.  I følge forfatteren er Es- rum Sø den sø i verden, der er bedst undersøgt i videnskabelig hense- ende. Til lands byder søen også på eneståen-de kvaliteter, lige fra Skipperhuset og Grib- skovs vidunderlige stutterivange til Dan-marks mærkværdigste monument. Selv lan-dets første frimærke har noget med søen at gøre. Forfatteren, Niels Richter-Friis, har boet  ved søens bred i næsten 50 år. og har lige fra før-ste dag interesseret sig for  alt, der har med Esrum Sø at gøre. Han fortæller om naturvi-denskab og kulturhistorie, så enhver kan for-stå det. Bogen indeholder et væld af spæn-dende historier samt 670 billeder, der til  sam-men gør Esrum Sø til en endnu større oplevelse  fremover. I hovedoverskrifter om-fatter bogen følgende indhold: Tak til de mange, der har hjulpet. Et indeks. Forord. Mand, mand kom i land. En stor klump is. Fine fund fra fortiden. De vigtigste data- Danmarks vandrigeste sø. Verdens bedste un-dersøgte sø. Den reneste af Danmarks store søer, men... Kampen om vandet. Planter og dyr. Fisk og lystfiskeri. Lystfiskeri. Erhvervs-fiskeri og fiskeriforpagtere. Hvidand, skarv og andre fugle. Nødebo. Stenholdt. Sørup og vaskerierne. Skipperhuset, husets skippere og færgefarten.Mines lyst. Slotsparken. Lands- byerne langs østbredden. Munkene omklam- rede søen Esrum Møllegård. Pramfarten på Esrum Kanal. Schæfergården og Esrumgård. Esrum - en anderledes landsby. Gribskov. Havne og søsport. Fredning og beskyttelse. tegninger, stik arkvareller og malerier. Histo- riske søkort. Oversigt over fotografer. Bagerst i bogen er en omfattende litteraturliste samt 596 notehenvisninger. En liste over de fonde og sponsorer, der har støttet bogens udgivel-se.
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
BEMÆRK! Alle priser er eksklusiv evt. forsendelse
Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby. Tlf.: : + 47 52 84 08,      email: 
Bogsalg
OP
Registeret til årbøgerne 1906 - 2000, kr. 50
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her